Historie farnosti Veselíčko

FARNOST VESELÍČKO

Všechny vesnice naší současné farnosti byly od nepaměti přifařeny k Bernarticům a to i v době, kdy byly Veselíčko, Bilina a Křižanov součástí panství Veselíčko a Branice a Stehlovice patřily pod panství Orlík.

V roce 1783 koupil panství Veselíčko od svého švagra Jana Nepomuka Chlumčanského Josef Bretfeld. Ten výrazně zasáhl do dění ve Veselíčku. Josef Bretfeld založil ve Veselíčku v roce 1792 školu, takže děti z našich vesnic přestaly docházet do školy do Bernartic. Přestavěl zámek a v rámci přestavby byla postavena nová zámecké kaple, jejíž součástí byla i hrobka Bretfeldů.

Dne 13. června 1798 byla nová kaple vyhlášena za soukromou zámeckou a dne 26. července toho roku, tenkrát ještě generálním vikářem a světícím biskupem, Leopoldem Václavem Chlumčanským z Přestavlk a Chlumčan, ke cti sv. Anny posvěcena.

Roku 1804 byla uznána zámecká kaple za veřejnou pro osadu Veselíčko a sloužila i Bilině, Křižanovu, Branicím a Stehlovicím. Zanedlouho začali věřící kapli nazývat kostelem. V té době byly přesunuty do Veselíčka všechny církevní obřady z Bernartic. Nejdříve bohoslužby, od roku 1804 křtiny a svatby a nakonec i pohřby, ale to už bylo v roce 1806, kdy byl založen první hřbitov, u cesty do Jestřebic. Od roku 1804 jsou vedeny ve Veselíčku matriky narozených a oddaných a od roku 1806 i pohřbených.

V roce 1843 zakoupil panství Veselíčko ve veřejné dražbě Jan Nepomuk šlechtic Nádherný. To už bylo v době, kdy se začalo jednat o stavbě nového chrámu Páně ve Veselíčku, protože zámecká kaple již svým stavem ani velikostí nevyhovovala. Stavby se ujal náboženský fond, který získal peníze na stavbu ze značné části sbírkou mezi obyvateli.

V lednu 1847 bylo vydáno guberniální rozhodnutí (stavební povolení). Stavba byla vedena mistrem tesařem Janem Mrazíkem z Tábora. V roce 1848 byl položen základní kámen nového kostela a v říjnu 1849 byly dostavěny zdi chrámu. V následujícím roce došlo k dokončení klenutí kostela a vyrostla i věž. V roce 1851 se stavební práce chýlily k závěru a kostel byl v neděli 19. října 1851 provizorně vysvěcen, aby v něm mohly být konány bohoslužby. Následovalo zařizování kostela (lavice, oltáře, kazatelna) a na věž bylo zavěšeno 5 zvonů (Spasitel Ježíš Kristus, P. Maria, sv. Anna, sv. Jan Nepomucký a sv. Florián). Slavnost konsekrace kostela sv. Anny proběhla ve dnech 9. až 11. září 1854 za účasti Jana Valeriána Jirsíka, biskupa českobudějovického, mnoha světských i církevních představitelů a velkého počtu věřících. V roce 1857 byla poté místní lokálie prohlášena za faru.

V roce 1882 byl ve Veselíčku postaven nový hřbitov, který byl vysvěcen v červnu 1882 Josefem Dudou, třetím farářem ve Veselíčku. V roce 1887 byla dostavěna i nová fara.

V roce 1901, při celostátním sčítání lidu, bylo ve farnosti napočítáno celkem 1227 katolíků (Veselíčko 373, Bilina 148, Branice 253, Křižanov 231, Stehlovice 222).

Od dubna 1955 zůstala farnost bez faráře, jako administrátoři sem dojížděli administrátoři z Bernartic a Milevska.

Po pádu komunistického režimu nastartoval ve farnosti nový duchovní život a daří se také opravovat kostel. Páter Vítek z vlastních úspor nechal zbudovat železné mříže do vchodu kostela. V roce 1992 byly opraveny věžní hodiny. V roce 2009 byla opravena věž a zastřešena měděným plechem a opravena fasáda celého kostela.

Historie farnosti i obcí pokračuje dál…

Upravil 26. listopadu 2015, Petr Fořt


Podrobný nezkrácený text naleznete zde: Veselíčko